Velkommen til Sandved-Tornemark Kraftvarmeværk
Velkommen til vores hjemmeside

Generalforsamlingen 
gennemføres som planlagt !

Sandved-Tornemark Kraftvarmeværk AMBA
Brandholtvej 6A, 4262 Sandved - Telefon 55 45 24 14

Værket drives som en Andelsforening (AMBA) med følgende bestyrelse:

- Formand Lammert Wobbes, Smedevænget 1, Sandved   
- Næstformand 
Claus Larsen, Rolighedsvej 1 Sandved
- Sekretær Jette O. Nielsen, Parkvej 13, Sandved
- Best. medlem 
Michael Nielsen, Lindevej 5, Sandved

Suppleanter til bestyrelsen er:

 
- Kurt Bernhardt, Langgade 52, Sandved 

- Bent Petersen, Ahornvej 2, Sandved   


Medlem udpeget af kommunalbestyrelsen

- Kommunalbestyrelsmedlem Otto Poulsen.

Værket betjenes af driftsleder Lasse Kolding, eller en af vore 3 vagter.

Værkets nye produktionsenheder:

De nye enheder er vores solfangerfelt, som blev taget i brug i den 10/10-2012, samt det nye halmvarmeværk, som blev taget i brug den 20/1-2015.

 

Opførelsen af solfangerfeltet inklusiv tilbygning blev foretaget på 2 måneder. Dette er rigtigt hurtigt. Feltet har levet op til forventningerne

 

Efter nogle bump på vejen fik vi den endelige byggetilladelse til opførelse af Halmvarmeværk i august 2014.

Umiddelbart derefter går byggeriet i gang, nærmere bestemt den 25. august, altså kun 5 måneder før ibrugtagningen.

På disse 5 måneder har der været jord- og betonfolk, skorstensleverandør, tømrere, elektrikere, malere og kedelleverandør.

Vi har været afhængige af, at disse faggrupper har arbejdet sammen for at opnå det resultat, som vi ser i dag.

Set fra bygherres side, må vi sige: Det er faneme godt gået. Alt er gået op i en højere enhed.

 

Beskrivelse af værkets produktionsenheder:
 

·         Solfangerfeltet

Dette består af 308 solfangere, som er placeret nord for halmvarmeværket.

Pumper, varmevekslere og styring findes i den lille tilbygning til værket.

For ikke at fryse om vinteren er der tilsat frostvæske til vandet, som har sin helt egen kreds i solfangersystemet

Produktionen foregår selvfølgelig kun når solen skinner. Men så kan feltet heller ikke stoppes. Derfor har produktionen på feltet 1. prioritet.

Fordi produktionen ikke kan stoppes, er det vigtigt, at vi har plads i vores varmelager når solen begynder at skinne.

Den helt klare fordel ved solenergien er, at politikerne endnu ikke har belagt denne med afgifter. Og så længe det ikke sker, kan vi regne med at have konstant produktionspris de næste mange år. Når lånet er betalt vil vi producere næsten gratis.

Vi forventer at solen kan dække 23% af vores samlede varmebehov.

 

·         Halmvarmeværket

Dette består af et halmlager, teletruck, transportbånd, opriver, kedel, styring, askecontainer og 30 meter skorsten.

Kvaliteten af halmen er afgørende for en problemfri håndtering og afbrænding. Der er høje krav til lav fugtighed.

Derfor er vi nødt til at udvælge vores leverandører efter helt specifikke krav.

Vores nuværende leverandør er meget lydhør over for vores ønsker, og har bidraget til effektive løsninger i forbindelse med udvælgelse af halm.

Halmvarmeværket er vores mest kosteffektive enhed. Derfor skal det køre mest muligt.

Vi ville gerne have købt en større kedel, men energistyrelsen har besluttet, at den ikke må være større end 1 MW. Så det er det, vi har installeret.

Vi forventer at halmvarmeværket vil dække 73% af vores samlede varmebehov

 

·         Gasmotorer

Disse var hjertet i det oprindelige værk. Motorerne skulle producere varme og el.

Men med faldende elpriser, har det ikke været rentabelt at producere på motorerne de sidste par år.

Vi forventer at gasmotorerne kun vil dække 1% af vores samlede varmebehov.

Så vi forventer ikke at producere ret meget el. Men som kraftvarmeværk skal vi kunne producere el.

Energinet, som koordinerer al el produktion i Danmark, kan starte motorerne når der opstår behov for yderligere produktion. Vi er oppe på fuld styrke i løbet af 10 minutter.

 

·         Gaskedel

Denne er placeret i det oprindelige værk og var kun tiltænkt som reserve til motorerne.

Kedlen har kun været brugt, når det ikke har været rentabelt at producere el på grund af lave priser.

Så den er så god som ny.

Vi forventer at Gaskedlen skal dække 3% af vores samlede varmebehov

 

·         Akkumuleringstank

Denne hører til det oprindelige værk.

Den er vores varmelager. Den er 12 meter høj og rummer næsten 900 m3 vand.

Alle produktionsenheder producerer til dette lager.

Det varme vand sendes herfra ud til forbrugerne og kommer retur efter afkøling.

 

·         Fyringsstrategi

Når driftslederen skal planlægge næste dags produktion, skal han tage stilling til, om solen kommer til at skinne. I givet fald skal han sørge for, at der er plads i vores varmelager, for som nævnt ovenfor: når solen skinner, kan solfangerfeltet ikke stoppes. Dernæst skal han ind på elbørsen og se, om det kan betale sig at producere strøm. I giver fald skal han melde den mængde ind, som han vil producere og i hvilket tidsrum.

Yderligere kan vi blive startet af Energinet. Så det skal der også tages hensyn til.

Resten skal så produceres på halmvarmeværket eller gaskedelen.

 

·         Status

Vi har nu et moderne produktionsapparat, som er et af de mest miljøvenlige i Danmark.

Energistyrelsen har da også spurgt, om vi vil være reference værk, hvis andre værker eller interesseorganisationer har behov for at se, hvordan vi har løst tingene i Sandved-Tornemark.

Det er vi selvfølgelig meget stolte over.