Leveringsbestemmelser


ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING
- Sandved-Tornemark Kraftvarmeværk - September 1997

INDHOLDSFORTEGNELSE:
Indledning
1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.
2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning
3. Drift og vedligeholdelse af anlæg
4. Tariffer/Prisgaranti
5. Måling af fjernvarmeforbrug
6. Betaling m.v.
7. I krafttræden og ændring af bestemmelserne


INDLEDNING 
Disse almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering udgør aftalegmndlaget for levering af fjernvarme mellem FORBRUGEREN og Sandved-Tornemark Kraftvarmeværk A.m.b.A.
Denne udgave af de almindelige bestemmelser for Sandved-Tornemark Kraftvarmeværk A.m.b.A. er baseret på Danske Fjernvanneværkers Forenings vejledning nr. 8. juni 1994.

1.GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 
1.1Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for forholdet mellem Sandved-Tornemark Kraftvarmeværk. i det følgende kaldet VÆRKET og brugerne/ejerne af ejendomme, der efter eget ønske eller ved tilslutningspligt er tilsluttet fjernvanneforsyningen. I det følgende kaldet FORBRUGEREN.
1.2Bestemmelserne er gældende for leveringsforholdet mellem VÆRKET og FORBRUGEREN. Leveringsforholdet mellem en ejer og dennes lejere er normalt VÆRKET uvedkommende. Et direkte aftageforhold med lejeren om varmeforbrug kan dog etableres, når ejeren/ejerne indgår aftale med VÆRKET herom. Betingelsen herfor er, at det omhandlede lejemål har selvstændig stikledning og selvstændig måler tilhørende VÆRKET, samt at lejeren accepterer, at fjernvarmeleveringen sker i henhold til VÆRKETS leveringsbestemmelser.
2.ETABLERING/ÆNDRING AF FJERN­VARMEFORSYNING 
2.1Såfremt andet ikke er fastsat i den kommunale varmeplan, og såfremt tekniske og økonomiske hensyn ikke er til hinder herfor, kan der etableres fjernvarmeforsyning.
VÆRKET afgør i de enkelte tilfælde, om tilslutning kan finde sted.
2.2VÆRKET er berettiget til at tinglyse servitut vedr. fjernvarmelevering på ejendommen. Alle omkostninger i forbindelse med tinglysning afholdes af VÆRKET.
2.3FORBRUGEREN er berettiget til, men ikke forpligtet til at købe ejendommens varmeforsyning af VÆRKET. Der må således anvendes solvarme, vindenergi, brænde og anden alternativ energi, dog ikke olie og el.
2.4Anmodning om en ejendoms tilslutning til fjernvarmeforsyningen fremsendes skriftligt til VÆRKET af ejeren/ejerne af ejendommen. I områder med tilslutningspligt giver kommunen pålæg om, hvornår tilslutning senest skal finde sted.
2.5FORBRUGEREN stiller den fornødne plads til rådighed til brug for etablering af hovedhaner og hovedmålerarrangement m.v. Der må sikres VÆRKET let adgang til måleraflæsning og vedligeholdelse.
2.6VÆRKET er efter nærmere aftale berettiget til at føre fjernvarmeledninger gennem ejendommens grund, kælder m.v. til forsyning af ejendommen samt til eventuel forsyning af andre ejendomme. for såvidt der derved ikke skabes væsentlige hindringer for rummenes eller grundens udnyttelse.
VÆRKET etablerer og vedligeholder dette ledningsnet. VÆRKET er ansvarlig for skader, der sker som følge af dette ledningsnets etablering, drift og vedligeholdelse, hvorfor VÆRKET til enhver tid skal have adgang til at foretage de nødvendige eftersyn og reparationer.
Er der tale om væsentlige og omfattende hindringer for rummenes eller grundens udnyttelse, og der derfor ikke kan opnås aftale, kan VÆRKET anvende ekspropriationsreglerne i varmeforsyningsloven.
 Tilslutningsafgift
2.7FORBRUGEREN betaler tilslutningsafgift jævnfør VÆRKETS tarif for at blive tilsluttet varmeforsyningen. Denne afgift skal betales, inden stikledningen etableres.
2.8Forbrugeren afholder alle udgifter til det interne varmesystem, herunder fjernvarmeunit incl. eventuel fornøden varmeveksler, tilkobling, rør m.v.
2.9Beregning af tilslutningsafgiftens størrelse foretages af VÆRKET. På VÆRKETS foranledning skal FORBRUGEREN meddele de nødvendige oplysninger til brug for beregning af afgifter.
2.10Såfremt der i ejendommen ønskes foretaget ændringer, som har indflydelse på beregning af tilslutningsafgiften, har FORBRUGEREN pligt til inden ændringen skriftligt at anmelde dette til VÆRKET. Dette kan i så tilfælde opkræve supplerende tilslutningsafgift. VÆRKET forbeholder sig ret til at foretage kontrolopmåling.
 Stikledning/stikledningsafgift
2.11Det ledningsnet, der etableres fra hovedledningen/fordelingsledningen til ejendommens hovedhaner benævnes i det følgende som "stikledningen".
Forbrugerens betaling for etablering af stikledningen fremgik af VÆRKETS tarif. VÆRKET fastsætter stikledningens placering eftcr aftale med FORBRUGEREN, dog under hensyntagen til tekniske forhold i hoved- eller fordelingsnettet.
2.12Stikledningen afsluttes normalt umiddelbart inden for ejendommens ydermur med hovedhaner i ejendommens varmerum eller et andet let tilgængeligt rum. Stikledning med hovedhaner kan ogsa afsluttes i et isoleret udvendigt skab.
Stikledningen inklusiv hovedhaner etableres, ejes og vedligeholdes af VÆRKET.
2.13VÆRKET etablerer fælles stikledning til en eller flere ejendomme, såfremt VÆRKET finder det hensigtsmæssigt.
2.14Giver forhold hos FORBRUGEREN anledning til flytning af stikledningen, udføres arbejdet af VÆRKET for FORBRUGERENS regning (jævnfor punkt 2.11).
2.15Hvis en stikledning ved forøget varmebehov bliver for lille, omlægges den af VÆRKET. Udgifterne betales efter samme retningslinier som ved etablering af en ny stikledning.
2.16VÆRKET har til enhver tid ret til at reparere eller udskifte ledningsnet på en FORBRUGERS ejendom.
Efter udførte anlægs- og reparationsarbejder foretager VÆRKET retablering til samme standard som før arbejdets pabegyndelse.
 Flytning
2.17Flytning skal meddeles VÆRKET. I forbindelse med flytningen skal hovedmåleren aflæses med henblik på udarbejdelse af opgørelse. Anmodning herom skal tilgå VÆRKET senest 8 dage før flytning. Såfremt der anvendes selvaflæsning. skal denne være indberettet til VÆRKET inden 3 dage efter fly1ning.
Den hidtidige FORBRUGER er forpligtet til at betale såvel faste afgifter som forbrugsafgifter efter måler, indtil ejerforholdet ophører eller overgår til den nye FORBRUGER jævnfør punkt 6.9. I tilfælde af manglende underretning om forbrugerskifte. foretager VÆRKET en beregning på grundlag af sidste målerstand i tidligere forbrugsperiode. overtagelsesdagen og første aflæsning i den nye FORBRUGERS forbrugspcriode. Den hidtidige ejer skal drage omsorg for, at den nye ejer indtræder i den hidtidige ejers forpligtelser over for VÆRKET.
2.18Gældende leveringsbestemmelser, og tariffer kan rekvireres på VÆRKET.
 Udtrædelsesvilkår
2.19Udtrædelse af VÆRKET kan finde sted med 12 måneders skriftlig varsel til et regnskabsårs udløb.
Udtrædelse kan dog ikke finde sted i de første 5 år fra den dato, hvor FORBRUGEREN har fået indlagt fjernvarme i henhold til aftalen om fjernvarmeforsyning.
Udtrædelse er dog til enhver tid begrænset af lovgivningen og offentlige myndigheders beslutninger.
2.20
På udtrædelsestidspunktet forpligter FORBRUGEREN sig til at betale:
a.) Afgifter i henhold til årsopgørelse.
b.) Skyldige afgifter.
c.) Et beløb til dækning af udgifter ved atbrydelse af stikledningen ved hoved-/fordelingsledningen, nedtagning af måler og andet tilhørende VÆRKET.
d.) Værkets omkostninger ved eventuel fjernelse af de til VÆRKET hørende ledninger på FORBRUGERENS ejendom, i det omfang sådanne ledninger alene vedrører FORBRUGERENS varmeforsyning.
Hvis det ikke er muligt at overdrage den ledigblevne kapacitet til nye forbrugere, kan endvidere kræves:
e.) Andel af anlægs- og renoveringsudgifter, der er specificeret i VÆRKETS regnskab - tidligere end 2'årsdagen for udtrædelsestidspunktet, og hvorpå VÆRKET foretager afskrivninger. Beløbet beregnes som FORBRUGERENS andel af VÆRKETS samlede anlægsudgifter på opsigelsestidspunktet med fradrag af de afskrivninger, der har været indregnet i priserne.
FORBRUGERENS andel af VÆRKETS ovennævnte anlægsudgifter med fradrag af foretagne afskrivninger beregnes på grundlag af den udtrædende forbrugers andel af VÆRKETS samlede registrerede tilslutningsværdi (afgiftspligtige areal) i regnskabsåret inden opsigelsen.
2.21En udtrædende forbruger har ikkc krav på nogen andel af VÆRKETS formue.
2.22Hvis leveringsforholdet ophører, har VÆRKET efter nærmere aftale ret til at lade ledningsnettel blive liggende og har fortsat adgang til drift, eftersyn og reparation af dette. Såfremt ledningernes forblivcn medfører væsentligc og omfattende hindringer for rummenes eller grundens udnyttelse, og der derfor ikke kan opnås aftale, kan VÆRKET anvende ekspropriationsreglerne i varmeforsyningsloven.
3.DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE AF ANLÆG 
3.1Varmen leveres som cirkulerende varmt vand (fjernvarmevand) med en temperatur, der af VÆRKET kan rcguleres såvel efter årstiderne som indenfor døgnet.
3.2Fjernvarmevandet må kun benyttes til cirkulering i ejendommens varmeinstallation.
FORBRUGEREN er ansvarlig for, at der ikke sker aftapning eller spild af fjernvarmevand fra anlægget, uden al der forud er indhentet tilladelse hos VÆRKET.
3.3FORBRUGEREN er ansvarlig for, at ejendommens varmeinstallation holdes i forsvarlig stand med hensyn til sikkerhed, drift og regulering. Såfremt FORBRUGEREN udviser uagtsomhed ved vedligeholdelse eller pasning af anlægget, således at der derved påføres VÆRKET tab eller ulemper, og FORBRUGEREN ikke efter henstilling retter de påtalte forhold, er VÆRKET berettiget til at bringe forholdene i orden for FORBRUGERENS regning, og tillige, hvis sikkerhedsmæssige grunde taler herfor, at afbryde fjernvarmeforsyningen, indtil forholdene er bragt i orden.
3.4Til enhver udførelse af arbejder på ejendommens varmeinstallation skal anvendes firmaer med autorisation som VVS installatør i henhold til lov nr. 250 af 8. juni 1978, eller som er omfattet af Danske Fjernvarmeværkers Forenings ordning for sikkerhedsstillelse ved udførelse af tilslutningsanlæg til fjernvarme.
3.5VÆRKET har pligt til at søge opretholdt en regelmæssig forsyning med fjernvarme til opvarmning og fremstilling af varmt brugsvand. VÆRKET forbeholder sig ret til, så vidt muligt med forudgående varsel, at standse forsyningen for udførelse af ny tilslutninger, ledningsændringer og reparationer. Større ledningsarbejder vil så vidt muligt blive udført uden for den egentlige fyringssæson.
Kortvarige, nødvendige afbrydelser i forbindelse med havari kan foretages uden varsel.
I tilfælde af varmeafbrydelse og andre tilfælde af ikke kontraktmæssig levering i forbrugerkøb, gælder købelovens regler. Over for erhvervsdrivende er VÆRKET ikke ansvarlig for driftstab, ej heller for avancetab eller andet indirekte tab, med mindre der foreligger forsæt eller grov uagtsomhed fra VÆRKETS side. Erhvervsdrivende opfordres derfor til at tegne driftstabsforsikring.
3.6VÆRKET påtager sig intet ansvar for følgevirkninger af svigtende levering, opstået ved naturkatastrofer, krig, oprør, hærværk, brand, eksplosioner, arbejdskonflikter, eller andre forhold, som er uden for VÆRKETS kontrol. VÆRKET fritages i disse situationer for leveringsforpliglelsen.
3.7VÆRKETS personale er i rimeligt omfang til rådighed for FORBRUGEREN med information om fjernvarmeanlæggets drift og betjening samt påvisning af eventuelle fejl.
3.8VÆRKETS personale skal, så længe ejendommen er tilsluttet fjernvarmeforsyningen, mod behørig legitimation, til enhver tid have adgang til alle dele af ejendommens varmeanlæg for eftersyn, trykprøvning, aflæsning samt afbrydelse.
3.9FORBRUGEREN er, såfremt det skyldes fejl eller forsømmelser fra hans side, ansvarlig for beskadigelse af VÆRKETS ejendom.
3.10VÆRKET er til enhver tid berettiget til at ændre leveringskonditioner, f.eks. ændring af tryk og temperatur, som myndighederne kræver. Leveringsændringer skal ske med et for FORBRUGEREN passende varsel.
Såfremt disse ændringer vil kræve forandring af installationer tilhørende FORBRUGEREN, påhviler udgifterne hertil denne.
Påføres FORBRUGEREN herved urimelige forsyningsforhold, skal denne være berettiget til at udtræde af VÆRKET, uden at der derved skal betales udtrædelsesgodtgørelse eller afbrydelsesomkostninger.
4.TARIFFER/PRISGARANTI 
4.1Afregning af afgifter af enhver art, der indgår som led i fjernvarmeforsyningen, finder sted efter de til enhver tid gældende og til Gas- og Varmeprisudvalget anmeldte tariffer.
VÆRKET udarbejder tarifferne under hensyntagen til Gas- og Varmeprisudvalgets retningslinier om kostægte tariffastsættelse.
4.2FORBRUGEREN er forpligtet at meddele VÆRKET enhver ændring, der har indflydelse på afregningen.
4.3VÆRKET er forpligtet til at oplyse FORBRUGEREN om tariffer og om ændringer af disse.
4.4Den variable afgift (forbrugsafhængige afgift) fastsættes omkostningsbestemt ud fra Gas­ og Varmeprisudvalget for omkostninger, der må indregnes i varmeprisen.
4.5For momspligtige virksomheder fastsættes den variable afgift (forbrugsafhængige afgift) efter samme regler som beskrevet i punkt 4.4.
For momspligtige virksomheder med energiafgiftsfritagelse gælder dog særskilt, at der ovenfor det i punkt 4.4 anførte prisloft reduceres med den til enhver tid gældende afgiftsfritagelse ved oliefyring.
4.6Ud over den i stk. 4.4 angivne variable afgift opkræves for alle en årlig fast afgift. der for almindelige villaforbrugere er fastsat til kr. 1.600,00 excl. moms. For forbrugere, hvor VÆRKET har installeret et vandbåret varmesystem (f.eks. elopvarmede boliger) betales i 12 år fra idriftsættelse en særlig fast afgift på yderligere kr. 2.400,00 pr. år excl. moms.
4.7For at sikre FORBRUGERNE jævn årlig varmeudgift beregnes acontobeløbet for det kommende år ud fra årsopgørelsen. I denne korrigeres 80% af den variable forbrugsudgift med en sæsonudjævningsfaktor, beregnet som graddageantallet for et normalår divideret med graddageantallet for det pågældende år. Der anvendes graddage fastsat af Teknologisk Institut.
4.8VÆRKET kan til enhver tid ændre på fordelingen mellem den faste og den variable afgift. Ved en sådan omlægning garanteres FORBRUGEREN, at den samlede meromkostning ikke overstiger prisudviklingen for fyringsolie.
5.MÅLING AF FJERNVARMEFORBRUG 
5.1VÆRKET leverer det for afregning mellem FORBRUGER og VÆRK nødvendige måleudstyr og bestemmer målernes antal, størrelse, type og placering.
5.2Hovedmållere ejes og vedligeholdes af VÆRKET. Hovedmålere udskiftes efter nærmere, af VÆRKET fastsatte, regler.
VÆRKET er i øvrigt berettiget til at udskifte hovedmålere, når det findes påkrævet.
5.3Uden VÆRKETS godkendelse må hovedmålere ikke flyttes. De ved hovedmålere og ventiler anbragte plomber må kun brydes af VÆRKETS personale eller af VÆRKET dertil bemyndigede personer.
5.4Såfremt en FORBRUGER opsætter bimålere for intern fordeling af varmeforbruget, er dette VÆRKET uvedkommende.
5.5Med henblik på afregningen af fjernvarmeforbruget foretages periodiske aflæsninger af hovedmålere. Værkets personale skal have uhindret adgang til hovedmålere (jævnfør punkt 3.8).
5.6På VÆRKETS anmodning skal FORBRUGEREN foretage aflæsning af hovedmålere og indsende aflæsningskort inden for et af VÆRKET fastsat tidsrum.
5.7Modtager VÆRKET ikke en forbrugers aflæsningskort eller kan aflæsning ikke opnås ved VÆRKETS henvendelse, kan der udstedes regning baseret på et af VÆRKET beregnet forbrug i overensstemmelse med gældende regler herom.
5.8VÆRKET forbeholder sig ret til at koble sig på eksisterende telefonforbindelse for automatisk aflæsning af varmeforbruget. Etableringsomkostninger afhOldes af VÆRKET. Driftsomkostningerne afholdes af FORBRUGEREN.
Hvis FORBRUGEREN ikke har fast telefonforbindelse kan VÆRKET for egen regning etablere en sådan, eller VÆRKET kan beslutte, at aflæsningen foretages i henhold til punkt 5.5 og 5.6.
5.9VÆRKET er berettiget til at opkræve betaling for måleraflæsninger, som rekvireres af FORBRUGEREN, med mindre disse udgifter i henhold til punkt 5.11 skal afholdes af VÆRKET.
5.10Såfremt der konstateres fejl med målingen eller klar uoverensstemmelse mellem det af hoved måleren registrerede og det sandsynlige forbrug, fastsættes forbruget efter de til enhver tid gældende regler for beregnet forbrug og betalingen reguleres i overensstemmelse hermed. Såfremt FORBRUGEREN kan dokumentere, at forbruget har været atypisk i afregningsperioden, tages der hensyn til dette i fastsættelsen af forbruget.
5.11VÆRKET er til enhver tid berettiget til for egen regning at udføre målerafprøvning, ligesom FORBRUGEREN ved skriftlig henvendelse og mod belaling til VÆRKET kan forlange at få hovedmåleren afprøvet (jævnfor punkt 5.11).
5.12Hovedmålere anses at vise rigtigt, når disse ved afprøvning i en godkendt prøvestand har en relativ målefejl, som er mindre end eller lig med de i gældende bekendtgørelser og direktiver for varmeenergimålere maksimalt tilladelige miilefejl.
Hvis afvigelsen overskrider disse grænser, afholdes udgiften til såvel måleraflæsning som målerafprøvning af VÆRKET.
5.13Såfremt FORBRUGEREN har eller burde have formodning om, at måleren er beskadiget, registrerer forkert eller står stille, er FORBRUGEREN forpligtet til omgående at underrette VÆRKET herom.
6.BETALING M.V. 
6.1Der er betalingspligt for enhver form for fjernvarmelevering.
VÆRKET kan udskrive et antal acontoregninger. Antallet af acontoregninger fastsættes af VÆRKET. Hvis forbruget ændrer sig i forhold til acontofastsættelsen, kan VÆRKET vedtage at ændre de efterfølgende acontoregninger.
VÆRKET kan endvidere regulere acontoregninger i takt med omkostningsændringer.
6.2Endelig afregning af forbruget finder sted senest 3 måneder efter årsaflæsningen. Ved ikrafttræden af prisgarantien anvendes ved den endelige årsopgørelse de af de Regionale Gasselskaber anvendte oliepriser og brændværdier, idet priserne på olie vægtes efter de af Gasselskaberne anvendtc graddage i den enkelte måned, opgjort af Teknologisk Institut.
6.3Der er bctalingspligt for al fjernvarmelevering. Hvis der konstateres et unormalt forbrug forårsaget af en defekt varmeinstallation og/ellcr fejlbetjening af varmeinstallationen, defekt måler, målerstop etc., og dette ikkc kan henføres til misbrug eller manglende vedligeholdelse, foretages beregning af forbruget jævnfør den til enhver tid gældende vejledning fra Danske Fjernvarmeværkers Forening: Beregning af fjernvanneforbrug. VÆRKET er berettiget til at kræve betaling for sine meromkostninger til drift og administration som følge af et eventuelt merforbrug.
6.4Regninger vedrørende varmeforsyning skal betales til den på regningerne anførte betalingsdato. Sker betaling senere, er FORBRUGEREN forpligtet at betale restancegebyr og renter, jævnfor den til enhver tid gældende rentelov. Gebyret, der dækker VÆRKETS omkostninger som følge af restancen, skal sammcn med eventuelle renter fremgå af regningen.
6.5Er betaling af det skyldige belob ikke sket inden for den anførte betalingsfrist, fremsender VÆRKET en erindringsskrivelse, hvoraf det fremgår,
- at betalingsfristen er overskredet, og at der derfor opkræves det forannævnte restancegebyr og renter.
- at såfremt regningsbeløbet ikke er indbetalt senest 10 dage efter erindringsskrivelsens dato, vil sagen overgå til inkasso, og FORBRUGEREN vil være forpligtet til at betale et inkassogebyr, hvis størrelse fastsættcs af VÆRKET.
- at FORBRUGEREN vcd henvendelse til VÆRKET i særlige tilfælde vil kunnc træffe aftale om en betalingsordning.
6.6Hvis FORBRUGEREN ikke inden for den i erindringsskrivelsen anførte frist har betalt det skyldige beløb eller truffet aftale med VÆRKET om en betalingsordning, eller hvis en således truffet aftale er misligholdt, fremsender VÆRKET en inkassomeddelse, hvoraf det fremgår,
- at den forlængede betalingsfrist er overskredet, og at der derfor vil blive opkrævet det varslede inkassogebyr, samt at forsyningen vil blive afbrudt, med mindre restancen betales inden 8 dage; eller at der stilles sikkerhed for betaling af restancen og fremtidigt forbrug ved bankgaranti, kautionsforsikring, depositum eller anden tilfredsstillende garanti, f.eks. garanti fra den sociale forvaltning; eller at der træffes aftale om en betalingsordning, hvilket dog ikke kan indrømmcs, hvis tilsigelsen er foranlediget af misligholdelse af en tidligere aftalt betalingsordning.
- at omkostningerne i forbindelse med inkassobesøg, afbrydelse og retablering af forsyning vil blive pålignet FORBRUGEREN.
6.7Opfylder FORBRUGEREN ikke de i punkt 6.6 anførte betingelser er VÆRKET berettiget til ved inkassobesøg hos FORBRUGEREN at afbryde forsyningen, såfremt der ved inkassobesøget ikke opnås betaling af restancen eller stilles sikkerhed for betaling af restancen samt fremtidige leverancer.
6.8Forsyningen kan genoptages, når
- restancen med påløbne gebyrer og afgifter, omkostninger vedrørende afbrydelsen og genoplukningen, samt eventuelle renter og omkostninger ved restancens inddrivelse er betalt, eller
- der er stillet sikkerhed for betaling af restancen samt fremtidigt forbrug (jævnfør punkt 6.6). eller
- der indgås en betalingsordning, hvilket dog kun kan indrømmes, hvis afbrydelsen ikke er sket som følge af misligholdelse af en tidligere indgået betalingsordning.
6.9Ved ejerskifte hæfter den hidtidige FORBRUGERS, respektive dennes bo, for alle krav i forbindelse med varmeleveringen, indtil ejerforholdet ophører jævnfor punkt 2.17.
7.IKRAFTTRÆDEN OG ÆNDRING AF BESTEMMELSERNE 
7.1Nærværende "Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering" er undergivet den til enhver tid gældende lovgivnings bestemmelser samt vedtagelser eller pålæg i henhold hertil. Ændringer i nærværende bestemmelser er kun gyldige efter anmeldelse til konkurrencerådet (Gas- og Varmeprisudvalget) samt meddelelse til forbrugerne herom.
7.2VÆRKET er til enhver tid berettiget til at foretage ændringer i bestemmelserne.
Disse har dog først gyldighed, når dette er meddelt forbrugerne og anmeldt til Gas- og Varmeprisudvalget.