Seneste beretningBestyrelsens beretning 2017

Generalforsamling 31/10-2017

 


·          Årsafslutning 31/5-2016

Det forløbne varmeår har været 18 % varmere end normalåret, og værket har solgt 20 % mindre varme end budgetteret.

Oliepriserne er faldende som følge af den generelle afmatning på oliemarkederne.

Værkets salg af strøm har også i år været faldende.

Vi har nu haft et helt års produktion fra vores halmvarmeværk og dette har bidraget positivt til årets resultat.

Vi har nu fået stabiliseret vores omkostninger, hvilket betyder, at vi kan fastholde den variable afgift uændret på 70 øre/kWh incl. moms.

Alt i alt har vi siden etablering af solfangerfeltet nedsat den variable afgift med 55 øre/kWh, tæt på de 54 øre/kWh der blev stillet forbrugerne i udsigt ved etablering af solfangere og halmvarmeværk.

 

·         Rapport fra McKinsey

Desværre danner denne rapport grundlaget for regeringen forsyningsstrategi.

Denne konsulentvirksomhed udarbejdede, på foranledning af regeringen, i august 2016 en rapport om forsyningsselskaber i Danmark.

Forsyningsselskaber er bl.a. varmeværker, vandværker og affaldsselskaber.

Rapporten blev i første omgang hemmeligholdt, men blev lidt efter lidt lækket.

Den drejer sig i alt sin enkelthed om, at der er behov for øget konkurrence i forsyningssektoren og dermed et stort besparelsespotentiale

Derfor er en af hjørnestenene i rapporten en privatisering af virksomhederne, idet det påstås, at øget konkurrence vil få priserne ned. 

Desværre har vi ikke gode erfaringer med privatisering af varmeværker. Priserne er eksploderet hver gang det er forsøgt. Når forbrugerne så har købt værket tilbage, er varmeprisen faldet igen. Så privatisering er i hvert fald ikke vejen frem for værker som vores.

Men selvfølgelig er der optimeringsgevinster og her skal den nye bestyrelse beslutte, hvordan disse skal komme til udtryk på vores værk.

 

·         Naturpleje

På solfangerfeltet kan det jo ikke undgås, at der vokser græs og ukrudt. Derfor har vi entreret med en fårehyrde for at vedligeholde området.

Det er nu lykkedes at få nogle får, som fungerer

 

·         Generalforsamling 2016

På generalforsamlingen fremkom et forslag til at udarbejde en profil for bestyrelsesmedlemmer. Denne kunne anvendes i forbindelse med rekruttering af bestyrelsesmedlemmer.

Dette glimrende forslag blev straks taget til efterretning og profilen er lagt op på hjemmesiden og er senere blevet anvendt til rekruttering af nye bestyrelsesmedlemmer

 

·          Status på varmeforbrug 31/12-16

Som en ekstra service over for forbrugerne udsendte vi som sædvanlig i januar en halvårsopgørelse pr. 31/12-16.

Prisregulering:

I forbindelse med en gennemgang af Værkets økonomi har bestyrelsen revurderet dette års varme-pris.

Vi har nu fuldt udbytte af vores halmcentral og de efterfølgende investeringer i forbindelse med anlægsfasen er næsten tilendebragt.

Derfor nedsætter vi varmeprisen for resten af varmeåret, samtidig med at vi i forbindelse med årsopgørelsen vil fastsætte årets varmepris.

 

·          Årsafslutning 31/5-2017

Det forløbne varmeår har været 13 % varmere end normalåret, og værket har solgt 6% mere varme end budgetteret.

Oliepriserne er igen svagt stigende.

Værkets salg af strøm har også i år været stagnerende.

Vi har afregnet året til 63,75 øre/kWh, svarende til det lovede i forbindelse med halvårsopgørelsen

Vi har nu fået stabiliseret vores omkostninger, hvilket betyder, at vi kan fastholde den variable afgift uændret på 63,75 øre/kWh incl. moms.

Alt i alt har vi siden etablering af solfangerfeltet nedsat den variable afgift med 61,25 øre/kWh, mere end  de 54 øre/kWh, der blev stillet forbrugerne i udsigt ved etablering af solfangere og halmvarmeværk.

 

·         Bank

Det er svært at få renter af indeståender i disse år. Danske Bank har indført minusrente på 0,55% for indestående over 2 mill..

Vi har hele tiden haft 750.000 stående i Sparekassen Sjælland. Dette indestående blev sat op med 1 mill i foråret.

Senere er dette beløb tilbageført på grund af, at Sparekassen havde fået en dårlig kreditvurdering.

Vi er kun dækket af 750.000 i tilfælde af pengeinstituttets konkurs.

 

·         Indgåelse af halmaftale

Vi har høstet en del erfaringer om halm i halmværkets første driftsår. Disse erfaringer har vi selvfølgelig specificeret i vores nye aftale. Dette indebærer blandt andet, at vi skal have leveret halm, som har været opbevaret i lade.

Aftalen blev indgået til en pris meget tæt på den pris, som Slagelse halmvarmeværk betaler.

Claus Steen forsætter som leverandør.

 

·         Ændret produktion

Idet vi nu primært producerer på Halmvarmeværket og sekundært på gaskedlen, bliver der ikke produceret meget på gasmotorerne. Indtil nu har vi haft en service aftale med motorleverandøren, men denne kan ikke fortsætte på de samme vilkår.

Derfor har vi indgået aftale om kaskoforsikring med et forsikringsselskab.

Vi er nødt til at sikre, at vi kan producere på motorerne idet vi har tegnet en kontrakt på levering af el i spidsbelastningsperioder.

 

·         Røggas optimering

Vi har etableret en såkaldt economizer på halmværket. Den tillader, at trækker mere energi ud af røggassen. Vi får herved høvet virkningsgraden på kedlen med 3,4%

Vi forventer en tilbagebetalingstid på ca. 3 år.

 

·         Garantiprovision, Næstved Kommune

Værket er snart vant til, at der sker ændringer udefra i den eksisterende budget periode. I år er således ingen undtagelse.

Vores oprindelige Kommunekredit lån har ind til nu været friholdt for garantiprovision, som kommunen beregner ud fra lånenes saldo.

Det er det så ikke mere. Alle lån er nu omfattet af provisionen.

Samtidig er satsen ændret fra 0,6 til 0,5%.

Dette betyder, at garantiprovisionen bliver ca. 20.000 dyrere pr år.

 

·          Generationsskifte

Vi står overfor et skifte i driftsledelsen når driftslederen går på pension om 2½ år.

I forbindelse med dette står bestyrelsen med flere muligheder for fremtidig drift af værket.

Da bestyrelsen har en gennemsnitsalder på +65 har bestyrelsen besluttet at gøre plads for yngre kræfter. Vi forventer derfor at have en helt ny bestyrelse på plads om 2 år.

Bestyrelsen er af den opfattelse, at det skal være den fremtidige bestyrelse, der skal fungere under de ændringer, som bliver besluttet i forbindelse driftslederens fratrædelse.

Derfor er det også rimeligt, at beslutningerne tages af en bestyrelse, som også fremover skal fungere under de nye tiltag.

 

·         Forbruger - restancer

Vi må erkende, at den globale krise også er kommet til vores forbrugere.

Vi har konstateret restancer, herunder tvangsauktioner, som vi ikke kan inddrage.

Vi har analyseret hvilke grupper vi taber flest penge på. Ud fra denne analyse vil vi se på mulighederne for at nedbringe restancerne.

Niveauet har dog været konstant de sidste 4 år.

Opmærksomheden henledes også på, at en lukning for varmen kun stopper de variable afgifter. De faste afgifter fortsætter med at løbe på. Så selvom vi lukker tidligt i forløbet løber det skyldige beløb op.

Vi har indtil nu haft et samarbejde med Dansk Kreditor Service. Det har ikke været den store succes.

Derfor forsøger vi nu med et nyt selskab, Universe Advokater. Samme omkostninger.

Vi får se, om det giver en mere effektiv inddrivelse af gæld.

 

·         Miljømæssig profil

Både sol og halm er CO2 neutrale. Specielt når halmen hentes i nærområdet, således at behovet for transport bliver minimalt. Transport belaster miljøet, og dermed CO2 balancen.

Efter gennemførelse af halmvarmeprojektet vil vi spare samfundet for 1.800 tons CO2.

Dette svarer til den mængde CO2, som frigives ved afbrænding af 700 tons olie.

 

·          Konkurrence over for olie.

Kurverne nedenfor viser udviklingen siden værkets start, samt den budgetterede varmepris for det næste år (2017/18). Oliepriserne ventes at holde sig i ro.

Udgangspunktet er værkets gennemsnitsforbruger med et hus på 125 m2 og et olieforbrug på 2.000 liter svarende til 14.000 kWh. Yderligere er der regnet med 2.500 kr. til driftsudgifter ved oliefyring.

Olieprisen er beregnet som et vægtet gennemsnit over hele varmeåret.

Vi kan konstatere, at værket, i det nu afsluttede varmeår, er 28% billigere end olie.

 

 

 

·          Fremtiden

Nu er fremtiden selvfølgelig meget usikker som følge af den spændte situation rundt omkring i verden. Desuden kender vi ikke effekten af regeringens forsyningsstrategi. Det er nogle af de faktorer som bestemmer værkets og i øvrigt alle andres økonomi.

Bestyrelsen vil fortsat være på forkant med udviklingen i energiproduktion.

Vi kan glæde os over, at vi har en meget miljøvenlig produktion.

Så alt i alt imødeser vi, at Sandved-Tornemark Kraftvarmeværk vil forblive at være en attraktiv varmeleverandør.