Seneste beretningBestyrelsens beretning 2018

Generalforsamling 23/10-2018

       


·          Årsafslutning 31/5-2017

Det forløbne varmeår har været 13 % varmere end normalåret, og værket har solgt 6% mere varme end budgetteret.

Oliepriserne er igen svagt stigende.

Værkets salg af strøm har også i år været stagnerende.

Vi har afregnet året til 63,75 øre/kWh, svarende til det lovede i forbindelse med halvårsopgørelsen

Vi har nu fået stabiliseret vores omkostninger, hvilket betyder, at vi kan fastholde den variable afgift uændret på 63,75 øre/kWh incl. moms.

 

·         Checks

Der sker hele tiden ændringer på de finansielle områder. Derfor kan vi ikke længere anvende checks.

Vi beder herefter forbrugerne om deres bank-data for tilbageførsel af tilgodehavender i forbindelse med årsopgørelse og flytning.

 

·         Generalforsamling 2017

På generalforsamlingen fremkom et forslag om at gøre det mere attraktivt at være tilmeldt PBS.

Derfor har vi ved opkrævningen i august 2018 indført et gebyr på kr. 25 for håndtering af indbetalingskort.

Dette blev annonceret på halvårsopgørelsen pr. 31/12-17.

Effekten har endnu ikke kunnet aflæses.

Generalforsamlingen besluttede Dansk Revision som ny revisor.

 

·          Status på varmeforbrug 31/12-17

Som en ekstra service over for forbrugerne udsendte vi som sædvanlig i januar en halvårsopgørelse pr. 31/12-17.

Prisregulering:

I forbindelse med en gennemgang af Værkets økonomi har bestyrelsen revurderet dette års varme-pris.

Vi har nu fuldt udbytte af vores halmcentral og de efterfølgende investeringer i forbindelse med anlægsfasen er næsten tilendebragt.

Derfor nedsætter vi varmeprisen for resten af varmeåret, samtidig med at vi i forbindelse med årsopgørelsen vil fastsætte årets varmepris.

 

·          Skift af primær bank

Da det er utroligt dyrt at have penge stående i Danske Bank (-0,55% på indestående), besluttede bestyrelsen af afsøge muligheden for at samarbejde med en bank, som ikke havde den samme politik.

Valget faldt på Lån & Spar Bank.

Alle primære områder er overflyttet til den nye bank. Vi overvejer at indgå flere aftaler med sekundære banker, for at sprede vores indestående. Der garanteres kun kr. 750.000 i forbindelse med bankkrak.

 

·          Tema-aftener

For at ruste de nye bestyrelsesmedlemmer og suppleanter så godt på som muligt til bestyrelsesarbejdet har vi afholdt tema-aftener.

Emner har været udvalgt med det formål at give et så godt indblik i energisektoren samt de energipolitiske spilleregler som muligt.

 

·          Databeskyttelsesloven

Denne trådte i kraft i forsommeren 2018.

Den betyder i korte træk følgende for os:

Personfølsomme data skal opbevares i aflåst skab.

Værkets datapolitik er, at hvis vi har cpr.nr. og bankoplysninger liggende, bliver disse slettet efter 1 måned. Oplysninger fra ejendomsmæglere og gamle lønoplysninger både på papir og elektronisk bliver makuleret/slettet. Nyere lønoplysninger ligger elektronisk hos lønsystemet Bluegarden. Alle disse forhold er beskrevet, men vi arbejder på at få udarbejdet en nedskrevet politik.

 

·          Askenedfald

Vi har lidt problemer med, at der hos enkelte borgere på Brandholtvej falder små sorte askepartikler, ned når vinden er i en bestemt retning. Dette ses tydeligt på biler og andet udendørs udstyr.

Da vi ønsker et godt forhold til vore naboer og forbrugere ser vi meget alvorligt på dette forhold.

Der er 2 muligheder for at afhjælpe problemet: Enten at stoppe halmværket når vinden er i retning mod de berørte forbrugere eller at etablere et røggasfilter.

Vi har valgt at starte hensættelser til røggasfilter - en investering på kr. 700.000.

 

·          Årsafslutning 31/5-2018

Det forløbne varmeår har været 12 % varmere end normalåret, men værket har solgt 9% mindre varme end budgetteret.

Oliepriserne er igen svagt stigende.

Værkets salg af strøm har også i år været stagnerende.

Vi har afregnet året til 57,50 øre/kWh, svarende til det lovede i forbindelse med halvårsopgørelsen

Vi har nu fået stabiliseret vores omkostninger, hvilket betyder, at vi kan fastholde den variable afgift uændret på 57,50 øre/kWh incl. moms.

Alt i alt har vi siden etablering af solfangerfeltet nedsat den variable afgift med 67,50 øre/kWh, mere end de 54 øre/kWh, der blev stillet forbrugerne i udsigt ved etablering af solfangere og halmvarmeværk.

 

·         Indgåelse af halmaftale

Vi har høstet en del erfaringer om halm i halmværkets første driftsår. Disse erfaringer har vi selvfølgelig specificeret i vores nye aftale. Dette indebærer blandt andet, at vi skal have leveret halm, som har været opbevaret i lade.

Aftalen blev indgået til en pris meget tæt på den pris, som Slagelse halmvarmeværk betaler.

Claus Steen forsætter som leverandør og vi er garanteret at vi kan få leveret den halm vi skal bruge. Dette på trods af mangel på halm grundet den varme sommer.

 

·         Grundbeløbet

Jeg ved ikke, hvor meget I har fulgt med i debatten om bortfald af grundbeløbet.

Grundbeløbssikringen blev tilbudt de værker, som tilmeldte sig elsalg på den nordiske elbørs. Det vil sige på markedsvilkår. Dette tilbud var i grunden ikke noget tilbud, idet den gamle ordning om elsalg bortfaldt.

Grundbeløbet betød, at værkerne altid var sikret en minimumsbetaling på 42 øre/kWh uanset om markedsprisen var lavere.

Denne sikring udløber ultimo 2018. For en gangs skyld har vi vist dette siden etableringen af ordningen. Bortfaldet betyder, at vi kommer til at mangle en lille ½ million som indtægt i vores budget for dette varmeår. Næste varmeår betyder yderligere ½ mill mistet.

Men som nævnt fastholder vi varmeprisen.

Hvordan har vi opnået det?

Da vi jo for en gangs skyld har kunnet planlægge os ud af vanskelighederne, har vi, da vi oprettede lånet på halmvarmeværket, sat vores afskrivningsprofil, så den passer til nedgangen i grundbeløbet.

Halmvarmeværket afskrives over 10 år. Indtil nu har vi foretaget meget aggressive afskrivninger, men i takt med bortfaldet af grundbeløbet falder vores afskrivninger tilsvarende.

Dette betyder, at vi har kunnet holde en jævn faldende varmepris.

Alternativet ville have været, at vi havde nedsat varmeprisen yderligere i forbindelse med etablering af halmvarmeværket med det resultat, at vi skulle have forhøjet varmeprisen i forbindelse med bortfaldet af grundbeløbet.

Vi har således sikret en stabil, svagt faldende varmepris i perioden.

Halmvarmeværket vil være betalt i 2025.

Til sammenligning kan jeg nævne, at en del værker forhøjer den samlede varmepris med mellem 3.000 og 8.000 kr.

 

·          Generationsskifte

Vi står overfor et skifte i driftsledelsen når driftslederen går på pension om 1½-2 år.

I forbindelse med dette står bestyrelsen med flere muligheder for fremtidig drift af værket.

Da bestyrelsen har en gennemsnitsalder på +65 har bestyrelsen besluttet at gøre plads for yngre kræfter. Vi forventer derfor at have en helt ny bestyrelse på plads om 1 år.

Bestyrelsen er af den opfattelse, at det skal være den fremtidige bestyrelse, der skal fungere under de ændringer, som bliver besluttet i forbindelse driftslederens fratrædelse.

Derfor er det også rimeligt, at beslutningerne tages af en bestyrelse, som også fremover skal fungere under de nye tiltag.

 

·         Forbruger - restancer

Vi må erkende, at den globale krise også er kommet til vores forbrugere.

Vi har konstateret restancer, herunder tvangsauktioner, som vi ikke har kunnet inddrage.

 

Vores nye revisor gør os opmærksom på vores problematiske debitorer og råder os til at rydde op.

Dette er baggrunden for, at vi har taget ekstraordinære store tab ind i regnskabet.

Disse ekstraordinære tab er fastsat i forbindelse med møder med revisor og advokat. Advokaten er inddraget, idet vi ikke ønsker at begå fodfejl i proceduren.

 

Og hvorfor er det gået sådan?

Det er der to grunde til.

 

For det første:

Driftsledelse og bestyrelse har været meget fokuseret på at starte vores nye produktionsanlæg op. Det drejer sig om solfangerfeltet og halmvarmeværket. Disse projekter startede i 2011 og er færdiggjort i 2015. Herefter har vi brugt ressourcer på at optimere disse anlæg.

Disse projekter har fyldt meget i ca. 7 år og det har da også givet forbrugerne væsentlige besparelser.

Men vi må erkende, at dette også har betydet, at andre områder er blevet nedprioriteret, herunder de dårlige betalere.

 

Et andet forhold er følgende:

Hele proceduren omkring regnskab er meget presset rent tidsmæssigt. I år slet ingen undtagelse på grund af opgaven med at opstille et realistisk billede af de realiserede tab.

Proceduren ved udarbejdelse af det sammenfattede regnskab, som udsendes sammen med indbydelsen til generalforsamling, har indtil sidste år været følgende:

På indkaldelsestidspunktet for generalforsamlingen er der kun et udkast af regnskabet til rådighed. Dette gælder, ifølge revisor, hvis der ikke sker ændringer i det endelige regnskab.

Dette udkast indeholder også en revisionserklæring og det er denne erklæring som bliver gengivet på det sammenfattede regnskab.

Denne revisionserklæring har på intet tidspunkt indeholdt forbehold overfor vores debitorer. Efterfølgende har vi opdaget, at det færdige regnskabs revisionserklæring er forskellig fra udkastet. Dette forhold har vi overset, idet vi forventede, at de 2 erklæringer var ens.

 

Revisor har hele tiden vist, at vi kun havde udkastet i forbindelse med indkaldelse til generalforsamling.

Alt i alt må vi efterfølgende erkende, at den tidligere revisors rådgivning ikke har levet op til vores forventninger, ligesom revisor ikke har rådgivet driftsledelsen forud for udkastet.

 

Og hvad har vi så sat i gang for at dæmme op for denne udvikling:

Sidste år tilførte vi driftsledelsen yderlige ressourcer. Dette har betydet, at vi startede opstramningen af vore rykkerprocedurer og lukning hos dårlige betalere. Noget tyder på, at dette har virket efter hensigten.

 

Derudover har vi besluttet at sende skyldnere til advokat så hurtigt som muligt.

 

Advokatløsningen er valgt, fordi vores samarbejde med diverse inddrivelsesfirmaer ikke har givet et tilfredsstillinde resultat.

 

Opmærksomheden henledes dog på, at en lukning for varmen kun stopper de variable afgifter. De faste afgifter fortsætter med at løbe på. Så selvom vi lukker tidligt i forløbet, løber det skyldige beløb op.

 

Det der tæller, allermest for mig og den gamle bestyrelse, er, at vi afleverer en virksomhed til den nye bestyrelse, som er ikke har nogen lig i lasten. Så derfor anser vi det som positivt at vi nu får mulighed for at give den nye bestyrelse et så godt et udgangspunkt som muligt for at drive virksomheden videre.

 

·         Miljømæssig profil

Både sol og halm er CO2 neutrale. Specielt når halmen hentes i nærområdet, således at behovet for transport bliver minimalt. Transport belaster miljøet, og dermed CO2 balancen.

Efter gennemførelse af halmvarmeprojektet vil vi spare samfundet for 1.800 tons CO2.

Dette svarer til den mængde CO2, som frigives ved afbrænding af 700 tons olie.

 

·          Konkurrence over for olie.

Kurverne nedenfor viser udviklingen siden værkets start, samt den budgetterede varmepris for det næste år (2018/19). Oliepriserne ventes at stige 8%.

Udgangspunktet er værkets gennemsnitsforbruger med et hus på 125 m2 og et olieforbrug på 2.000 liter svarende til 14.000 kWh. Yderligere er der regnet med 2.500 kr. til driftsudgifter ved oliefyring.

Olieprisen er beregnet som et vægtet gennemsnit over hele varmeåret.

Vi forventer, at værket efter det nuværende varmeår, vil være 43% billigere end oliefyring.

       
·         Fremtiden        

Nu er fremtiden selvfølgelig meget usikker som følge af den spændte situation rundt omkring i verden og ikke mindst Donald Trump. Desuden kender vi ikke effekten af regeringens forsyningsstrategi. Det er nogle af de faktorer som bestemmer værkets og i øvrigt alle andres økonomi.

Bestyrelsen vil fortsat være på forkant med udviklingen i energiproduktion.

Vi kan glæde os over, at vi har en meget miljøvenlig produktion.

Så alt i alt imødeser vi, at Sandved-Tornemark Kraftvarmeværk vil vedblive at være en attraktiv varmeleverandør.

Yderligere har de nye medlemmer af bestyrelsen udvist en vilje til tage ansvar for den videre udvikling af Værket.

Dermed er vejen banet for et succesfuldt generationsskifte i bestyrelsen.