Seneste reviderede regnskab


Sandved-Tornemark Kraftvarmeværk A.m.b.a.

 

Sammendrag af årsregnskab 2017/18

 

 

 

 

2017/18

2016/17

 

 

 

DKK

TDKK

Driftsindtægter:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forbrugsafgifter

2.367.187

 

 

2.391

Fast afgift

1.246.251

 

 

1.249

Rumafgifter

616.230

4.229.668

 

616

 

 

 

 

 

Salg af el

1.520.363

 

 

1.693

Statstilskud

484.842

2.005.204

 

485

Indtægter ialt

 

 

6.234.872

6.434

Driftsudgifter:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Køb af naturgas til varmeproduktion

176.453

 

 

372

Køb af halm

1.261.514

1.437.967

 

1.091

 

 

 

 

 

Køb af naturgas til elproduktion

39.930

 

 

50

Gasafgifter

33.451

73.381

1.511.348

0

 

 

 

 

 

Service

17.522

 

 

12

El- vandforbrug

187.412

 

 

183

Energisparekvote

71.941

 

 

0

Hjælpemidler og analyser

0

 

 

21

Miljøgebyr

906

 

 

1

Lønninger inkl. ATP

710.030

 

 

677

Vedligeholdelse motorer

41.602

 

 

9

Vedligeholdelse af værket

9.373

 

 

14

Drift og vedligeholdelse halmværk

231.698

 

 

223

Afskrivninger

1.620.791

2.891.274

 

1.591

 

 

 

 

 

Vedligeholdelse og renovering af ledningsnet

36.375

 

 

22

Arbejdstøj og værktøj mm

2.760

 

 

10

Autodrift

20.848

 

 

36

Forsikringer

131.934

 

 

165

Renovation

8.247

 

 

7

Afskrivninger

432.750

632.915

 

466

 

 

 

 

 

Bestyrelseshonorarer

46.500

 

 

51

Personaleomkostninger

0

 

 

9

Telefon

24.798

 

 

33

Fragt og porto mm

10.994

 

 

10

Kontorartikler mm

19.310

 

 

41

Revisionshonorar

67.500

 

 

41

Regnskabsmæssig assistance

0

 

 

39

Regnskabsmæssig assistance, tidligere år

35.938

 

 

27

Advokat

0

 

 

2

Gebyrer

29.720

 

 

30

Repræsentation

2.873

 

 

5

Mødeudgifter

12.821

 

 

13

Kontingenter

16.303

 

 

15

Ikke godtgørelsesberettiget moms

33.726

 

 

0

Konstaterede tab på tilgodehavender

679.035

 

 

72

Regulering af hensættelser til tab

-296.259

 

 

206

Afskrivninger

0

683.260

 

0

Driftsudgifter ialt

 

 

5.718.796

5.541


 

 

 

 

Resultat af primær drift

516.076

893

 

 

 

 

 

Andre driftsindtægter

33.468

33

 

 

 

 

 

Resultat før renter

549.544

926

 

Garantiprovision Næstved Kommune

-55.097

-63

 

Øvrige finansielle udgifter

-380.521

-389

 

 

 

 

 

Resultat før skat

113.925

473

 

Skat af årets resultat

0

0

 

 

 

 

 

Årets resultat, jf. årsregnskabsloven

113.925

473

 

Disponeringer jf. varmeforsyningsloven:

 

 

 

 

 

 

 

Forskel i prismæssige og regnskabsmæssige afskrivni nger

36.000

0

 

Regulering af hensættelse til tab på tilgodehavender

-296.259

206

 

 

 

 

 

Ændring af henlæggelser

163.000

-21

 

 

 

 

 

Årets resultat jf. varmeforsyningsloven (overdæknin   g)

16.666

658

 

 

 

 

 

Overdækning primo

646.379

-12

 

 

 

 

 

Overdækning ultimo

663.045

646