Seneste reviderede regnskab


Sammendrag af regnskab 2016/2017

for

Sandved-Tornemark Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Regnskab 15/16
Driftsindtægter: tusinde kroner
Forbrugsafgifter 2.391.029     2.710
Fast afgift 1.248.507   1.242
Rumafgifter (fast+storforbruger) 616.216 4.255.752   604
   
Salg af el 1.692.653   1.461
Statstilskud 484.842 2.177.495   485
   
Fast afgift momsfri 0     0
Reg. Forbrugsbidrag tidligere år 0 0   0
Indtægter ialt     6.433.247 6.501
Driftsudgifter:
Køb af naturgas til varmeproduktion 372.211     477
Køb af halm 1.091.303 1.463.514   1.042
   
Køb af naturgas til elproduktion 50.412   30
CO -kompensation   50.412 1.513.926 0
   
Service 11.755   9
El- vandforbrug 183.347   204
Energisparekvote     0
Hjælpemidler og analyser 21.025   0
Miljøgebyr 1.012   1
Lønninger inkl. ATP 676.633   671
Kørselsgodtgørelse     0
Vedligeholdelse motorer 8.670   69
Vedligeholdelse af værket 13.939   38
Drift og vedligeholdelse halmværk 222.513   201
Hensættelser heraf tilbageført kr. 280.000 21.000   342
Kurser     0
Afskrivninger 1.590.616   1.550
Afskrivninger, reg. tidligere år   2.750.510   0
     
Vedligeholdelse og renovering af ledningsnet 22.498   25
Arbejdstøj og værktøj mm 9.884   8
Autodrift 35.813   16
Forsikringer 164.897   138
Konsulentbistand     0
Renovation 7.235   8
Afskrivninger 465.874   464
Afskrivninger, reg. tidligere år   706.201   0
     
Bestyrelseshonorarer 51.000   48
Personaleomkostninger 8.541   0
Telefon 32.658   35
Fragt og porto mm 9.624   10
Kontorartikler mm 40.866   21
Småanskaffelser u/ kr. 10.100 (EDB)     0
Revision, rest sidste år     0
Revisionshonorar 41.000   40
Regnskabsmæssig assistance 38.750   34
Regnskabsmæssig assistance, tidligere år 26.827   -9
Selvevaluering     1
Advokat 1.500   0
Gebyrer 29.534   33
Repræsentation 5.250   5
Kurser     0
Mødeudgifter 12.602   16
Kontingenter 15.089   12
Tab på debitorer 72.457   65
Reguleringer af hensættelser til tab     0
Afskrivninger   385.698   0
Driftsudgifter ialt     5.356.335 5.602
Resultat af primær drift     1.076.912 898
Fortsættes på bagsiden
Resultat af primær dift     1.076.912 898
Andre driftsindtægter 33.125 33
Andre driftsudgifter 0
Resultat før renter     1.110.037 931
Financielle indtægter -1.052 1
Renter A-skat og moms -9.602 -6
Garantiprovision Næstved Kommune -63.141 -114
Financielle udgifter -377.507 -400
Resultat før ekstraordinære poster og skat     658.735 412
Ekstraordinære indtægter 0
Resultat før skat     658.735 412
Skat af årets resultat 0
Årets resultat     658.735 412
Resultat fra sidste regnskabsperiode     -12.356 -424
Overført til næste år     646.379 -12
Påtegning af årsregnskabet
Vi har revideret årsregnskabet for Sandved-Tornemark Kraftvarmeværk A.m.b.A. for regnskabsåret 1. juni 2016 - 31. maj 2017, omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter. Årsregnskabet aflægges efter årsregnskabsloven, vedtægterne og Varmeforsyningsloven.
Revisors ansvar.
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.
En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevante for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.
Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. maj 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. juni 2016 - 31. maj 2017 i overensstemmelse med årsregnskabsloven, vedtægterne og Varmeforsyningsloven.
BDO ScanRevision
Statsautoriseret revisionsaktieselskab
Per Frost Jensen
Statsautoriseret revisor
Det fuldstændige regnskab kan, såfremt det ønskes, rekvireres ved henvendelse til kraftvarmeværket.