Vedtægter

VEDTÆGTER for Sandved - Tornemark Kraftvarmeværk Am.b.a.

Navn og hjemsted
§ l.
1.1.
Selskabets navn er Sandved - Tomemark Kraftvarme­værk A.m.b.a.
§ 2.
2.1.
Selskabets hjemsted er Fuglebjerg kommune.
Formål og forsvningsområde
§ 3.
3.1.
Selskabets formål er at erhverve, etablere og drive kraft-varmeværket i Sandved - Tornemark med produktion af fjernvanne og elektricitet med henblik på salg.
3.2.
Når kraftvarmeværket med tilhørende ledningsnet er etableret, er det selskabets formål at varetage driften i overensstemmelse med den til enhver tid gældende varmeforsyningslov, ved at forsyne ejendomme indenfor selskabets forsyningsområde med varme samt at varetage forbrugernes og andelshavernes fælles interesser i alle varmeforsyningsspørgsmål.
3.3.
Selskabets forsyningsområde fastsættes til enhver tid af selskabets bestyrelse, under hensyntagen til såvel tekniske som økonomiske forhold. Ved fastsættelse af forsyningsområde skal den til enhver tid gældende kommune-, og varmeplan for Fuglebjerg kommune respekteres, ligesom de til enhver tid gældende lokalplaner.
Andelshavere og varmeaftagere
§ 4.
4.1.
Som andelshaver kan optages en fysisk eller juridisk person, såfremt denne er: Ejer af en særskilt matrikuleret ejendom i forsyningsområdet.
Ejer af en ejerlejlighed i forsyningsområdet, når denne har en hovedmåler, tilhørende selskabet.
Ejer af bygning på lejet grund i forsyningsområdet.
En ejerlejlighedsforening, andelsboligforening eller b0­ligselskab med ejendom i forsyningsområdet, dersom fælles facilitet har den selvstændige, direkte tilslutning til selskabets ledningsnet med hovedmåler tilhørende selskabet.
4.2
Enhver, der opfylder de i § 4.1. anførte betingelser, er berettiget til at blive optaget som andelshaver, såfremt den pågældende ejendom kan forsynes med fjernvarme. 4.3.
Levering kan endvidere ske til varmeaftagere, hvorved forstås enhver, der via en andelshaver forsynes med varme og som har en selvstændig hovedmåler tilhørende selskabet. Dette kan for eksempel være det enkelte medlem af en andelsboligforening eller ejerlejlighedsforening, lejer i fjernvarmeforsynede ejendomme, forpagtere etc. Endelig kan levering ske efter bestyrelsens bestemmelse til ikkeandelshavere i forsyningsområdet.
4.4.
Levering til ikke-andelshavere og eventuelle varme­aftagere, jft. § 4.3., sker på leveringsvilkår, der svarer til de for andelshavere gældende. Andelshavere, varme­aftagere og ikke-andelshavere, der far leveret fjernvar­me, skal respektere selskabets gældende vedtægter og de af selskabets bestyrelse udarbejdede, almindelige og tekniske leveringsbestemmelser, der fastsætter vilkår og priser for levering af fjernvarme.
4.5.
Når særlige forhold gør sig gældende, for eksempel med hensyn til bygningskarakter og varmebehov, kan bestyrelsen indgå særaftaler med hensyn til tilslutning og fjernvarmelevering.
Andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar
§ 5.
5.1.
I forhold til trediemand hæfter alene selskabet og selskabets formue. Den enkelte andelshaver hæfter ikke personligt over for trediemand.
5.2.
Andelshavere, der har tilmeldt sig inden eller senest samtidig med selskabets stiftelse, skal ikke betale indskud eller tilslutningsafgift ved indmeldelse i sel­skabet. Senere indmeldelse kan ske ved betaling af tilslutningsafgift i henhold til tilslutningstakst, udarbejdet af selskabets bestyrelse.
5.3.
Selskabets årlige omkostninger beregnes og fordeles efter en af bestyrelsen udarbejdet tarif, der udarbejdes under hensyn til gas- og vanneprisudvalgets retnings­linier om kostægte tariffastsættelse.
Udtrædelsesvilkår
§ 6.
6.1.
Enhver andelshaver er forpligtet til at aftage fjemvanne eller være tilsluttet kraftvanneværket i en periode på 5 år, regnet fra det tidspunkt, hvor fjernvanneforsyningen til den pågældende ejendom er etableret. Tidligst ved udløbet af denne 5-årige periode kan udtrædelse af selskabet finde sted med 12 måneders varsel til udløbet af et regnskabsår. I øvrigt henvises til selskabets leveringsbestemmelser. Udtrædelse er dog til enhver tid begrænset af lovgivningen og offentlige myndigheders beslutninger i henhold til lovgivningen.
6.2.
I tilfælde af udtræden er andelshaveren på udtrædelses­tidspunktet forpligtet til at betale:
Afgifter i henhold til årsopgørelse.
Eventuelle skyldige afgifter.
Et beløb til dækning af udgifter ved afbrydelse af stikledningen ved fordelingsledningen og nedtagning af måler og andet tilhørende selskabet.
Selskabets omkostninger ved eventuel fjernelse af de selskabet tilhørende ledninger på den udtnhiendes ejendom, i det omfang sådanne ledninger alene vedrører den udtrædendes vanneforsyning.
Et beløb svarende til den nedskrevne værdi af de af selskabet afholdte udgifter til husstandsinstallationer i ejendommen og stikledninger på ejendommen.
Hvis det i forbindelse med en andelshavers udtræden ikke er muligt at udnytte den ledigblevne kapacitet ved optagelse af nye andelshavere, kan selskabet endvidere opkræve:
Den udtrædendes andel af selskabets anlægs- og renoveringsudgifter, der er godkendt af generalforsamlingen tidligere end 2-års dagen for udtrædelsestidspunktet, og hvorpå selskabet foretager afskrivninger.
Beløbet beregnes som den udtrædendes andel af selskabets samlede anlægsudgifter på opsigelsestidspunktet med fradrag af de afskrivninger, der har været indregnet i priserne. Den udtrædendes andel af de her nævnte anlægsudgifter, med fradrag af foretagne afskrivninger, beregnes på grundlag af den udtrædende andelshavers andel af selskabets samlede, registrerede tilslutningsværdi i regnskabsåret inden opsigelsen. I øvrigt henvises til selskabets leveringsbestenunelser, hvor der vil være at optage bestemmelser om den registrerede tilslutningsværdi, ligesom denne tilslutningsværdi oplyses i det årlige regnskab.
6.3.
En udtrædende andelshaver har ikke krav på nogen andel af selskabets formue. 6.4.
Hvis leveringsforholdet ophører, har selskabet ret til at lade ledningsnettet blive liggende og har fortsat adgang til drift, eftersyn og reparation af dette. Såfremt ledningsnettets forbliven medfører væsentlige og omfattende hindringer for rummenes eller grundens udnyttelse, og der derfor ikke kan opnås aftale, kan selskabet anvende ekspropriationsreglerne i varmeforsyningsloven.
Deklarationer
§7.
7.1.
En andelshaver er forpligtet til på bestyrelsens forlan­gende at lade tinglyse:
Deklaration om fjernvarmeforsyning i overensstem­melse med selskabets vedtægter og leveringsbestemmelser, herunder pligt til i den i § 6 nævnte periode at være tilsluttet fjernvarmeforsyningen.
Deklaration om ledninger, der føres gennem andels­haverens ejendom til forsyning af andre ejendomme.
Deklarationerne tinglyses servitutstiftende på den tilsluttede ejendom efter de regler, som bestyrelsen til enhver tid måtte fastsætte. Udgifter til tinglysningen afholdes af selskabet. Selskabet er påtaleberettiget i henhold til deklarationerne.
Generalforsamling
§ 8.
8.1.
Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed.
8.2.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af oktober måned, første gang inden udgangen af oktober måned 1998.
8.3.
Generalforsamlinger indvarsles med mindst 14 dages varsel, og højst 4 ugers varsel, ved skriftlig indkaldelse til hver enkelt andelshaver med angivelse af dagsorden og for den ordinære generalforsamlings vedkommende, bilagt årsregnskabet.
8.4.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde:
  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.
  3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
  4. Fremlæggelse af budget for det indeværende driftsår.
  5. Forslag fra bestyrelsen, herunder fremlæggelse af investeringsplan til orientering, for det kommende regnskabsår.
  6. Indkomne forslag &a andelshavere.
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
  8. Valg afrevisor.
  9. Eventuelt.
8.5.
Generalforsamlingen vælger 4 af bestyrelsens medlemmer, - heraf mindst 3 andelshavere.
De på generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen.
Der kan ske genvalg.
8.6.
Så længe Fuglebjerg kommune har stillet garanti for lån til selskabet, udpeger Fuglebjerg kommunalbestyrelse 1 bestyrelsesmedlem, der når som helst kan udskiftes af kommunalbestyrelsen.
Når Fuglebjerg kommune i henhold til denne bestemmelse ikke længere skal udpege et bestyrelsesmedlem, vælges yderligere et bestyrelsesmedlem på førstkommende generalforsamling.
8.7.
Indtil kraftvarmeværket er etableret og kraftvarmeværket er afleveret efter overgang til normal drift, indtræder medlemmerne af den etablerede følgegruppe, i det omfang de ikke er blevet valgt som bestyrelsesmedlemmer, i bestyrelsen.
8.8.
Valg til bestyrelsen foregår, såfremt mindst 1 andelshaver eller dirigenten kræver det, ved skriftlig afstemning.
8.9.
På stemmesedlen må der højst skrives det antal kandidatnavne, som svarer til antallet af medlemmer, der skal vælges til bestyrelsen.
8.10.
De, der har fået flest stemmer, er valgt. Ved stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning.
8.11.
På hver generalforsamling vælges 2 suppleanter blandt andelshavere eller varmeaftagere for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.
Suppleanter indtræder i den rækkefølge, i hvilken de er valgt.
8.12.
Valgbar som generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem og suppleant er enhver andelshaver eller varmeaftager.
8.13.
Generalforsamlingen vælger l revisor, der skal være statsautoriseret eller registeret revisor. Valget gælder indtil næste ordinære generalforsamling.
8.14.
Over det på generalforsamlingen passerede indføres et referat i selskabets forhandlingsprotokol og referatet underskrives af dirigenten og de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.
§ 9.
9.1.
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 1/3 af andelshaverne fremsætter skriftlig begæring herom med angivelse af det eller de emner, der ønskes behandlet.
9.2.
Såfremt ekstraordinær generalforsamling begæres afholdt af andelshavere, skal en sådan generalforsamling afholdes inden 5 uger efter begæringens modtagelse.
Stemmeret
§ 10.
10.l.
Hver andelshaver har en stemme pr. selvstændig hovedmåler, som ejes af selskabet.
10.2.
Stemmeret kan udøves ved skriftlig fuldmagt, men ingen kan afgive mere end to stemmer ifølge fuldmagter. Eventuelle fuldmagter, der ikke må være ældre end 6 måneder, skal afleveres til bestyrelsen ved indgangen til generalforsamlingslokalet.
10.3.
For udlejningsejendomme, andelsboligforeninger, ejerlejligheder og boligselskaber udøves stemmeretten af andelshaveren, medmindre denne vælger at delegere stemmeretten til varmeaftagerne. Såfremt andelshaveren vælger at delegere stemmeretten til varmeaftagerne, er disse berettiget til at afgive en stemme pr. selvstændig hovedmåler, som ejes af selskabet, såfremt selskabet senest 4 dage før generalforsamlingen modtager en opdateret navnefortegnelse fra andelshaveren over de registrerede boligerllejemål.
10.4.
Det er en forudsætning for stemmeudøvelse, at andelshaveren/varmeaftageren på 8. dagen før general­forsamlingen ikke er i restance med noget beløb, der af selskabet er overgivet til inkasso. Afgørelser på generalforsamlingen trætTes, medmindre nærværende vedtægter kræver andet, ved simpel stemmeflerhed, uden hensyn til de mødtes antal.
Forslag
§ 11.
11.1.
Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage forud for den kommende, ordinære generalforsamling.
Ved ekstraordinære generalforsamlinger skal forslagene være bestyrelsen i hænde senest 12 dage før generalforsamlingen.
Bestyrelsen er forpligtet til at undersøge, om fremkomne forslag er i overensstemmelse med gældende lovgivning.
Vedtægtsændring
§ 12.
12.1.
Vedtægtsændringer kan kun besluttes af andelshavere.
Ved vedtægtsændringer kræves, at mindst halvdelen af selskabets andelshavere er repræsenteret på generalforsamlingen og endvidere, at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer, som er repræsenteret på generalforsamlingen ved stemmeafgivelsen. Er mindre end halvdelen af andelshaverne repræsenteret på generalforsamlingen, men foreslaget opnår stemmer fra mindst 2/3 af de repræsenterede andelshavere, indkalder bestyrelsen inden 14 dage til en ny generalforsamling.
12.2.
Denne nye generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter datoen for første generalforsamling og forslagene kan da vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer, uden hensyn til det repræsenterede antal andelshavere.
12.3.
Vedtægtsændringer skal, så længe Fuglebjerg kommune har stillet garanti for selskabets gæld, godkendes af Fuglebjerg kommunalbestyrelse, før vedtægtsændringen kan træde i kraft.
12.4.
Selskabets bestyrelse er bemyndiget til at foretage sådanne ændringer i selskabets vedtægter, som er nødvendige på grund af offentlige myndigheders krav, uden at reglerne om vedtægtsændringer skal følges. Bestyrelsen skal på førstkommende generalforsamling redegøre for sådanne ændringer.
Bestyrelsen
§ 13.
13.1.
Selskabets bestyrelse består af 5 medlemmer, hvoraf Fuglebjerg kommunalbestyrelse udpeger l medlem, så længe Fuglebjerg kommune har ydet garanti for selskabets gæld.
13.2.
Bestyrelsen har den overordnede ledelse af selskabet og alle dets anliggender. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og sekretær. Bestyrelsen kan beslutte at nedsætte et forretningsudvalg til at varetage de daglige forretninger i henhold til forretningsordenen.
13.3.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer er mødt til et indvarslet møde. Bestyrelsens beslutninger træffes ved flertalsafstemninger. Står stemmerne lige, er formandens stemme udslagsgivende. Ved formandens forfald er næstformandens stemme udslagsgivende.
13.4.
Referat fra bestyrelsesmøder indføres i selskabets forhandlingsprotokol, der føres som en beslutningsprotokol.
13.5.
Bestyrelsen antager og afskediger daglig leder og andet personale og træffer aftale om ansættelsesforhold, vederlag m. v., eller indgår administrationsaftaler.
13.6.
Bestyrelsen har bemyndigelse til i selskabets navn at optage lån, købe, sælge og pantsætte fast ejendom samt foretage enhver anden forretning og disposition vedrørende selskabet, herunder at fastsætte takster og leveringsvilkår.
13.7.
Bestyrelsens beslutning om erhvervelse, pantsætning og afhændelse af fast ejendom skal vedtages på en generalforsamling for at være gyldige.
Endvidere skal Fuglebjerg kommunalbestyrelses godkendelse foreligge, så længe der bliver ydet kommunal garanti for selskabets gæld.
Tegningsret
§ 14.
14.1.
Selskabet tegnes af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening, hvoraf den ene skal være formanden, eller i hans forfald, næstfonnanden.
14.2.
Bestyrelsen kan bemyndige en alene eller flere sammen til at indgå særlige aftaler (prokura).
Regnskab og revision
§ 15.
15.1.
Selskabet har ved stiftelsen ikke nogen indbetalt andelskapital.
15.2.
Selskabets regnskabsår går fra l. juni til 31. maj. Første regnskabsår løber fra stiftelsen til den 31. maj 1998.
15.3.
Regnskabet skal give et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, dets økonomiske stilling samt resultatet og opgøres under foretagelse af påbudte og nødvendige afskrivninger og henlæggelser. Arsregnskabet opgøres under hensyntagen til lovgivningens bestemmelser og god regnskabsskik.
15.4.
Selskabets overskud kan udelukkende anvendes i overensstemmelse med selskabets formål.
15.5.
Så længe Fuglebjerg kommune har ydet garanti for selskabets lån, skal budgetter og reviderede regnskaber forelægges kommunalbestyrelsen til godkendelse.
§ 16.
16.1.
Selskabets årsregnskab revideres af den af generalforsamlingen valgte statsautoriserede eller registrerede revisor.
16.2.
Revisionen sker i overensstemmelse med lovens krav og god revisionsskik.
Selskabets opløsning
§ 17.
17.1.
Beslutning om selskabets opløsning kan kun vedtages af generalforsamlingen efter reglerne om vedtægtsændringer og i øvrigt i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning.
17.2.
Selskabet kan kun opløses med godkendelse fra Fuglebjerg kommunalbestyrelse.
17.3.
Besluttes selskabets opløsning, skal der på generalforsamlingen, hvor beslutningen vedtages, vælges en eller flere likvidatorer til at forestå opløsningen.
17.4.
Eventuelt overskud ved opløsning skal fordeles mellem andelshaverne i forhold til andelshavernes andele af selskabets forbrug, uafhængig af omkostninger i det sidste regnskabsår. Ingen andelshaver kan få udbetalt et større beløb, end den pågældendes indskudskapital.
Et eventuelt overskud herefter anvendes til almennyttige formål efter generalforsamlingens beslutning.

Således godkendt på den stiftende generalforsamling den 26. november 1996.

Som dirigent:
Ole Madsen, advokat


Der er sket vedtægtsændringer til § 6.2. næstsidste afsnit. Denne ændring er tilrettet under § 6.2.
Vedtægtsændringen er blevet behandlet og godkendt på 2 ekstraordinære generalforsamlinger henholdsvis den 19. marts 1997 og 7. april 1997.

Som dirigent
Ole Madsen, advokat