Budget for dette varmeår
Budget 2018/2019
for
Sandved-Tornemark Kraftvarmeværk a.m.b.a.
Regnskab 17/18
Driftsindtægter: Tusinde kroner
Forbrugsafgifter 2.080.000     2.367
Fast afgift 1.246.251   1.247
Rumafgifter 616.230 3.942.481   616
   
Salg af el incl. grundbeløb 1.095.007   1.520
Statstilskud 484.836   485
    1.579.843  
   
Indtægter ialt     5.522.324 6.235
Driftsudgifter:
Køb af naturgas til varmeproduktion 532.942     176
Fast afgift   532.942  
   
Køb af halm 1.251.309 1.251.309   1.262
   
Køb af naturgas til elproduktion 23.203   39
Gasafgifter 33.451 56.654   33
   
Service 20.000   18
El- vandforbrug 210.000   187
Energisparekvote 100.000   72
Hjælpemidler og analyser 0  
Miljøgebyr 5.000   1
Lønninger inkl. ATP 750.000   710
Kørselsgodtgørelse 3.200  
Vedligeholdelse motorer 42.000   42
Vedligeholdelse af værket 14.000   9
Drift og vedligeholdelse af halmværk 250.000   231
Hensættelser 260.000   211
Hensættelser tilbageført     -114
Afskrivninger 1.185.000   1.621
Afskrivninger, reg. tidligere år   2.839.200  
   
Vedligeholdelse ledningsnet 22.000   36
Arbejdstøj og værktøj mm 5.000   3
Autodrift 16.000   21
Forsikringer 165.000   132
Konsulentbistand - Advokat 50.000  
Renovation 7.000   8
Afskrivninger 425.000   433
Afskrivninger   690.000  
   
Bestyrelseshonorarer 65.000   47
Personaleudgifter 2.000  
Telefon 30.000   25
Fragt og porto mm 15.000   11
Kontorartikler mm 30.000   19
Småanskaffelser u/ kr. 10.100 (EDB) 10.000  
Revision, rest sidste år    
Revisionshonorar 80.000   68
Regnskabsmæssig assistance 20.000  
Regnskabsmæssig assistance, tidligere år     36
Ikke godtgørelsesberettiget moms 0   34
Annoncer 1.000  
Gebyrer 37.000   30
Repræsentation 1.000   3
Kurser    
Mødeudgifter 15.000   13
Kontingenter 16.000   16
Tab på debitorer 100.000   679
Reguleringer af hensættelser til tab     -296
Afskrivninger 0 422.000  
Driftsudgifter ialt     5.792.106 5.816
Resultat af primær drift     -269.782 419
Andre driftsindtægter 33.000 34
Andre driftsudgifter
Resultat før renter     -236.782 453
Financielle indtægter -2.000
Renter A-skat og moms -6.000
Garantiprovision til Næstved Kommune -50.000 -55
Financielle udgifter (renter for lån) -333.000 -381
Resultat før ekstraordinære poster og skat     -627.782 17
Ekstraordinære indtægter 0
Resultat før skat     -627.782 17
Skat af årets resultat 0
Årets resultat     -627.782 17
Resultat fra sidste regnskabsperiode     663.045 646
Resultat efter indregning af sidste periode     35.263 663