Budget for dette varmeår

Budget 2017/2018

for

Sandved-Tornemark Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Regnskab 16/17
Driftsindtægter: Tusinde kroner
Forbrugsafgifter 2.426.500     2.391
Fast afgift 1.248.507   1.249
Rumafgifter 616.216 4.291.223   616
   
Salg af el  1.591.916   1.693
Statstilskud 484.836   485
    2.076.752  
   
Indtægter ialt     6.367.975 6.433
Driftsudgifter:
Køb af naturgas til varmeproduktion 930.827     372
Fast afgift   930.827  
   
Køb af halm 1.121.362 1.121.362   1.091
   
Køb af naturgas til elproduktion 47.711   50
CO2 kompensation - fast tilskud 0 47.711   0
   
Service 12.000   12
El- vandforbrug 210.000   183
Energisparekvote 56.000   0
Hjælpemidler og analyser 0   21
Miljøgebyr 5.000   1
Lønninger inkl. ATP 750.000   677
Kørselsgodtgørelse 3.200   0
Vedligeholdelse motorer 16.000   9
Vedligeholdelse af værket 14.000   14
Drift og vedligeholdelse af halmværk 250.000   223
Hensættelser 211.000   21
Investeringer (economizer) 220.000   0
Afskrivninger 1.600.000   1.591
Afskrivninger, reg. tidligere år   3.347.200   0
   
Vedligeholdelse ledningsnet 22.000   22
Arbejdstøj og værktøj mm 5.000   10
Autodrift 16.000   36
Forsikringer 165.000   165
Konsulentbistand     0
Renovation 7.000   7
Afskrivninger 500.000   466
Afskrivninger   715.000   0
   
Bestyrelseshonorarer 50.000   51
Personaleudgifter 2.000   9
Telefon 35.000   33
Fragt og porto mm 15.000   10
Kontorartikler mm 30.000   41
Småanskaffelser u/ kr. 10.100 (EDB) 10.000   0
Revision, rest sidste år     0
Revisionshonorar 42.000   41
Regnskabsmæssig assistance 32.000   39
Regnskabsmæssig assistance, tidligere år 27.000   27
Selvevaluering 0   0
Annoncer 1.000   2
Gebyrer 33.000   30
Repræsentation 1.000   5
Kurser 0   0
Mødeudgifter 15.000   13
Kontingenter 15.000   15
Tab på debitorer 72.000   72
Reguleringer af hensættelser til tab     0
Afskrivninger 0 380.000   0
Driftsudgifter ialt     6.542.101 5.356
Resultat af primær drift     -174.126 1.077
Andre driftsindtægter 33.000 33
Andre driftsudgifter
Resultat før renter     -141.126 1.110
Financielle indtægter -2.000 -1
Renter A-skat og moms -6 -10
Garantiprovision til Næstved Kommune -83.000 -63
Financielle udgifter (renter for lån) -377.000 -378
Resultat før ekstraordinære poster og skat     -603.132 659
Ekstraordinære indtægter 0
Resultat før skat     -603.132 659
Skat af årets resultat 0
Årets resultat     -603.132 659
Resultat fra sidste regnskabsperiode     646.379 -12
Resultat efter indregning af sidste periode     43.247 647