Generalforsamling 2015

I henhold til selskabets vedtægter indbydes du hermed til ordinær generalfor-
samling på
Sandved Hotel
Tirsdag den 25/10-2016
kl. 19.00


Dagsorden:


1. Valg af dirigent.
2. Valg af stemmetællere
3. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.
4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. Vedlagt
5. Fremlæggelse af budget for det indeværende driftsår.
6. Forslag fra bestyrelsen, herunder fremlæggelse af investeringsplan, til oriente-
    ring, for det kommende regnskabsår.
7. Indkomne forslag fra andelshavere.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
    Formand John Holberg Nielsen, Byvænget 11, Tornemark. Ikke på valg
    Næstformand Axel Hansen, Nyvej 32A, Sandved. Modtager genvalg
    Sekretær Effi Jespersen, Korsvej 11, Sandved. Ikke på valg
    Best.medlem Erik Bruun, Fyrendalvej 10, Tornemark. Modtager genvalg    Suppleant Ole Jensen, Nyvej 23, Sandved. På valg
    Suppleant Steen Thøgersen, Fyrendalvej 9, Tornemark. Modtager genvalg
9. Valg af revisor.
    BDO ScanRevision, København
10. Eventuelt.

Vedr. pkt 7: I henhold til vedtægterne skal skriftlige forslag til generalforsamlingen være værket ihænde senest 2 uger før generalforsamlingen.
Med venlig hilsen
Sandved-Tornemark Kraftvarmeværk


Bestyrelsen