Generalforsamling

I henhold til selskabets vedtægter indbydes du hermed til ordinær generalfor-
samling på
Sandved Hotel
Tirsdag den 31/10-2017
kl. 19.00


Dagsorden:


1. Valg af dirigent.
2. Valg af stemmetællere
3. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.
4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. Vedlagt
5. Fremlæggelse af budget for det indeværende driftsår.
6. Forslag fra bestyrelsen, herunder fremlæggelse af investeringsplan, til oriente-
    ring, for det kommende regnskabsår.
7. Indkomne forslag fra andelshavere.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
    Formand John Holberg Nielsen, Byvænget 11, Tornemark. Modtager genvalg
    Næstformand Axel Hansen, Nyvej 32A, Sandved. Ikke på valg
    Sekretær Effi Jespersen, Korsvej 11, Sandved. På valg
    Best.medlem Erik Bruun, Fyrendalvej 10, Tornemark. Ikke på valg

    Suppleant Claus Larsen, Rolighedsvej 1, Sandved. På valg
    Suppleant Steen Thøgersen, Fyrendalvej 9, Tornemark. På valg
9. Valg af revisor.
    BDO ScanRevision, København
10. Eventuelt.

Vedr. pkt 7: I henhold til vedtægterne skal skriftlige forslag til generalforsamlingen være værket ihænde senest 2 uger før generalforsamlingen.
Med venlig hilsen
Sandved-Tornemark Kraftvarmeværk


Bestyrelsen