Generalforsamling

I henhold til selskabets vedtægter indbydes du hermed til ordinær generalfor-
samling på
Sandved Hotel
Tirsdag den 23/10-2018
kl. 19.00


Dagsorden:

 
 1.  Valg af dirigent.
 2.  Valg af stemmetællere
 3.  Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.
 4.  Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 5.  Fremlæggelse af budget for det indeværende driftsår.
 6.  Forslag fra bestyrelsen, herunder fremlæggelse af investeringsplan, til oriente-
     ring, for det kommende regnskabsår.
 7.  Indkomne forslag fra andelshavere.
 8.  Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
      Formand John Holberg Nielsen, Byæænget 11, Tornemark Ikke på valg
      Næstformand Axel Hansen, Nyvej 32A, Sandved  På valg
      Sekretær Jette O. Nielsen Parkvej 13, Sandved  Ikke på valg
      Best.medlem Erik Bruun, Fyrendalvej 10, Tornemark  På valg
      Suppleant Claus Larsen, Rolighedsvej 1, Sandved  Modtager genvalg
      Suppleant Lammert Wobbes, Smedevænget 1,Sandved. Modtager genvalg
 9.  Valg af revisor.
      Dansk Revision, Slagelse
 10. Eventuelt.
  
   Vedr. pkt 6: I henhold til vedtægterne skal skriftlige forslag til generalforsamlingen
        være værket ihænde senest 2 uger f›r generalforsamlingen.


 Budgettet for indeværende driftsår kan rekvireres ved henvendelse til værket.

 Sammendrag af regnskabet fremsendes med seperat post inden general-
 forsamlingen.


 Med venlig hilsen
Sandved-Tornemark Kraftvarmeværk


Bestyrelsen